Office Work

DE KLEINE LETTERTJES

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Activiteiten van Thorsten Meininger vinden mede plaats onder de bedrijfsnaam Detox Academy. Waar in deze voorwaarden Thorsten Meininger vermeld staat kan ook Detox Academy gelezen worden. BTW-nummer: NL850444809B01 / KvK-nummer: 052437736.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

Dienstverlener: Thorsten Meininger gevestigd te Amsterdam.

Cliënt: (rechts-)persoon welke bij Thorsten Meininger diensten afneemt. Onder cliënt wordt, indien van toepassing, behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtsverkrijgenden.

Dienst: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door cliënt, diensten worden verleend door Thorsten Meininger in het kader van het welzijn van cliënt.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle overeenkomsten tussen Thorsten Meininger enerzijds en cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.

b. In het geval dat van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c. Wanneer door Thorsten Meininger gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van dienstverlener op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien dienstverlener één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die Thorsten Meininger aan cliënt zal leveren omvat de verzorging van diensten zoals mondeling overeengekomen.

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

c. Thorsten Meininger stelt geen diagnoses en iedere vorm van advies dan wel therapie dan wel coaching dan wel opleiding dan wel cursus dan wel workshop is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van de reguliere gezondheidszorg en/of arts(en).

Artikel 5. Annulering

a. In het geval van een afgesproken consult dan wel één op één behandeling dan wel therapie dan wel coaching geldt bij annulering dat tot uiterlijk 48 uur voordat deze afspraak plaats zou vinden, dit ZONDER kosten kan geschieden. Indien annulering binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak plaatsvindt, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

b. Annuleren van een opleiding, workshop, cursus, retraite of andere groepsactiviteit kan tot 30 dagen voor de activiteit plaatsvindt, kostenvrij geschieden. Bij annulering tussen de 30e en de 10e dag voor een activiteit plaatsvindt, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 10e dag en 48 uur voor de activiteit plaatsvindt wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Hierna wordt 100% van de activiteit in rekening gebracht. In voorkomende gevallen wordt cliënt echter in de gelegenheid gesteld om een plaatsvervanger/ster aan de activiteit deel te laten nemen. Dit in goed en billijk overleg met de dienstverlener.

c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Thorsten Meininger gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden cliënt

a. In het geval van een afgesproken consult dan wel één op één behandeling door één van onze coaches of therapeuten verplicht cliënt zich, middels een intakeformulier dan wel intakegesprek, relevante informatie aan dienstverlener te verstrekken en dit geheel naar waarheid te doen.

b. Cliënt verplicht zicht ertoe ten minste 24 uur voor de geplande activiteit geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen te gebruiken.

c. Bij het in gebreke blijven van cliënt heeft dienstverlener het recht toegang tot de activiteit te ontzeggen.

d. Cliënt is op elk moment zelf verantwoordelijk voor het volgen van activiteiten dan wel behandelingen die door dienstverlener worden georganiseerd.

e. Bij eventuele schade, materieel of immaterieel, kan op geen enkele manier verhaal bij dienstverlener plaatsvinden.
 

Artikel 7. Tarieven

De diensten zullen tegen de mondeling overeengekomen of op de website vermelde tarieven worden geleverd. Dit naar beoordeling van de dienstverlener.
 

Artikel 8. Betaling rente en incassokosten

a. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen de betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, vanaf welk moment aanspraak wordt gemaakt op 1,5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Tevens wordt alsdan aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 75,00. Indien cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op incassokosten op grond van het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

b. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag(en).
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

a. Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Thorsten Meininger. Noch Thorsten Meininger, noch de eigenaar, noch door hem aangestelde coaches en therapeuten, kunnen tegenover cliënt aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die door dienstverlener georganiseerd worden en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de faciliteiten van dienstverlener voortvloeien.

b. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener kunnen worden toegerekend.

c. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet slagen van een behandeling of therapeutisch traject.
 

Artikel 10. Klachten

Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk en aangetekend ingediend worden en zullen door dienstverlener naar redelijkheid en billijkheid in behandeling genomen worden.
 

Artikel 11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de dienstverlener en cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 12. Geheimhouding

Dienstverlener zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens. Bij controle door de bevoegde instanties wordt echter inzage gegeven in dossiers. Waar mogelijk worden daarbij persoonsgegevens van cliënt geanonimiseerd.
 

Artikel 13. Wijzigingsbeding

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zwaarwichtig belang heeft. Dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

DISCLAIMER

 

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


 

Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegever(s). De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

PRIVACY POLICY

 

Privacyverklaring
Hieronder vatten wij de belangrijkste feiten van de nieuwe privacywet voor Detox Academy en/of Thorsten Meininger samen:

 

Thorsten Meininger is volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.

 

Thorsten Meininger kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw bedrijfsnaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

 

Thorsten Meininger verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze zelf telefonisch of per e-mail hebt verstrekt. Dit om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen. Dit in het kader van het uitbrengen van coaching en/of advies dan wel het uitbrengen van een offerte. Verder alleen gedurende de behandeling van de vraag. De pc’s en mobiele telefoons van de coaches en therapeuten zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Thorsten Meininger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Thorsten Meininger deelt uw gegevens nooit met andere partijen.

Bij Thorsten Meininger zijn uw persoonlijke gegevens te allen tijde goed beschermd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@detoxacademy.nl

Thorsten Meininger zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.